AI News [Beta]

ข่าวสารด้าน AI จากทั่วโลก

แจกหนังสือ Introduction to Concepts and Techniques in Data Mining and Application to Text Mining

Introduction to Concepts and Techniques in Data Mining and Application to Text Mining โดยอาจารย์ ศ.ดร. ธนรักษ์ ธีระมั่นคง สามารถไปโหลดได้ที่ dataminingbook.org

Read More

[ประชาสัมพันธ์] ระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาออนไลน์

โครงการจัดทำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ออนไลน์ หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น และจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย และให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนในการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาไทย เข้าเว็บไซต์

Read More

[ประชาสัมพันธ์] โครงการ Digital Transformation Fund

ความร่วมมือระหว่าง ITAP กับ DEPA มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีพร้อมใช้ ของบริษัทหนึ่ง (A) ไปประยุกต์ใช้ในอีกบริษัทหนึ่ง (B) เพื่อให้เกิดการ disrupt รูปแบบธุรกิจเดิมโดยลักษณะของเทคโนโลยีที่เข้าข่ายการสนับสนุนคือ เทคโนโลยีด้าน AI

Read More

ประเทศมหาอำนาจไหนลงทุน AI บ้าง

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาต้องมีชื่อติดแน่ๆ เพราะสองประเทศนี้จัดได้ว่าเป็นเจ้าของวงการ AI ไม่ว่าจะมีจำนวนเงินลงทุนหรือจะเป็นจำนวนบริษัทที่ทำด้านนี้ ต่างนำหน้าประเทศอื่นๆมากมาย สำหรับสหรัฐฯจะมาจากฝ่ายกองทัพและภาคการศึกษาเป็นหลัก ส่วนจีนจะมีการลงทุนอย่างน้อยเจ็ดพันล้านดอลลาร์ถึงปี 2030 ส่วนประเทศที่จะยกมาในนี้ได้แก่ สหราชอาณาจักร, สหภาพยุโรป, ประเทศเยอรมัน, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศแคนาดา และประเทศรัสเซีย

Read More

10 หนังสือดีสาย AI

หนังสือด้าน AI ในโลกนี้มีมากมาย เราจึงต้องมาหาหนังสือที่ดีจำนวน 10 เล่ม ซึ่งจัดอันดับโดยคุณ Mike Colagrossi โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

Read More

เหตุใดที่ตำรวจจีนถึงจับผู้ต้องหาได้ แม้ว่าจะมีคนถึง 50,000 รายล้อม

จากข่าวที่ระบุว่า “ตำรวจจีนจับกุมผู้ต้องหา กลางคอนเสิร์ตที่มีผู้ชมกว่า 5 หมื่นคนได้ เพราะ Facial Recognition” แล้วตัว Facial Recognition คืออะไร รับชมวีดีโออธิบายนี้ได้จาก BBC

Read More