AI News [Beta]

ข่าวสารด้าน AI จากทั่วโลก

[ประชาสัมพันธ์] โครงการ Digital Transformation Fund

ความร่วมมือระหว่าง ITAP กับ DEPA มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีพร้อมใช้ ของบริษัทหนึ่ง (A) ไปประยุกต์ใช้ในอีกบริษัทหนึ่ง (B) เพื่อให้เกิดการ disrupt รูปแบบธุรกิจเดิมโดยลักษณะของเทคโนโลยีที่เข้าข่ายการสนับสนุนคือ เทคโนโลยีด้าน AI

Read More