AI News [Beta]

ข่าวสารด้าน AI จากทั่วโลก

KBGT หรือ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ของธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว K PLUS AI-DRIVEN EXPERIENCE (KADE) โดยคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ทวิตสดจากในงานดังนี้

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.