AI News [Beta]

ข่าวสารด้าน AI จากทั่วโลก

โครงการจัดทำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ออนไลน์

หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น และจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย และให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนในการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาไทย

เข้าเว็บไซต์

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.