AI News [Beta]

ข่าวสารด้าน AI จากทั่วโลก

รายการ On GPS จากช่อง CNN เชิญบิล เกตส์มาให้สัมภาษณ์ในเรื่องที่สหรัฐอเมริกาตามหลังจีนในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือไม่ บิล เกตส์จะตอบอย่างไรเชิญชมวีดีโอ

ทีี่มา: CNN
รูปภาพ: Severin Nowacki

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.